İhlas Yayın Holding A.Ş.

11.03.2011 - 2010 Genel Kurulu 08 Nisan 2011 Saat: 15:30'da şirket genel merkezinde yapılacaktır.


Yönetim Kurulumuzun bugün (11.03.2011) yapılan toplantısında;

a) Şirketimizin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın 08.04.2011 günü saat 15:30 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul’daki şirket merkezinde yapılmasına,

b) Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

 İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin

11.03.2011 Tarih ve 2011/05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının Eki,

1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.’nın Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

6- 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,

7- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun, “Bilgilendirme Politikası”nın, “Etik İlkeleri”nin, “2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası”nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,

9- 2010 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi

11- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMA

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 01/04/2011 pazartesi günü saat 08:30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 07/04/2011 perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 07/04/2011 perşembe günü saat 17:00’a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve  www.ihlasyayinholding.com.tr  internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

VEKÂLETNAME

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İhlas Yayın Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 08 Nisan  2011 cuma günü saat 15:30’da  yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar         : (Özel Talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar         : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT    : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.