Toplantı İlanı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TİCARET SİCİL NO: 501164 / MERSİS NO: 0-4700-4096-2300016

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 14.04.2017 Cuma günü, saat 11:00’de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. 

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri taktirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri  gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildiri Formu” düzenlemeleri  gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
  • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu ile Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.ihlasyayinholding.com.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıda adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 14.04.2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

5- 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2017 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

9- Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13- Dilekler ve kapanış.


Paylaş :   |